POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web, www.devel.instalaciones-gasnatural.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) és propietat de Urban Gas 2015 SL (d’ara endavant Urban Gas), amb domicili social al C / Mendez Nuñez 3, Barcelona, 08003, Barcelona.
Amb l’ànim que l’ús del lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, Urban Gas informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre la Política de Privacitat serà rebuda i solucionada contactant amb Urban Gas a través de la adreça de correu electrònic: administracion@devel.instalaciones-gasnatural.com

Urban Gas li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a la Urban Gas seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre, i quedaran incorporats en el fitxer USUARIS dE lA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat d’Urban Gas, el qual ha estat degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recollides amb les següents finalitats: administració general de la web, manteniment, desenvolupament, control i resolució de consultes o reclamacions de clients i usuaris, tramitació de les comandes o pressupostos sol·licitats, informació sobre ofertes i nous productes, gestió de cites sol·licitades pels clients a través de la pàgina web.

c) En tots aquests casos, les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a la realització del servei, i en conseqüència Urban Gas es compromet a protegir la informació confidencial a què tingui accés.

d) Sempre que l’usuari no s’oposi expressament, durant i posteriorment a la relació negocial o la sol·licitud d’informació tramesa a través dels nostres formularis de contacte, procedirem a: remetre-li informacions i comunicacions de caràcter comercial per qualsevol canal, inclosos els electrònics, sobre productes i serveis oferts per Urban Gas.

e) Urban Gas no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per a fins diferents dels referits en aquesta política.

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privacitat.

g) L’usuari pot en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a Urban Gas carta degudament signada a la nostra adreça postal o electrònica, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’usuari autoritza el tractament de les dades personals subministrades en els termes indicats quan en consignar les seves dades, bé sigui en el nostre formulari de contacte o de cites, accepta aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT.