AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

es propiedad de SERVICIOS URBANGAS S.LU. (en lo adelante Urban Gas), con domicilio social en C/ Comtes de bell lloc 161 – 187 LOCAL 08014 Barcelona y el número de IVA: ES B66981317

 

 

El lloc web, www.devel.instalaciones-gasnatural.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) és propietat de SERVICIOS URBANGAS S.LU. (d’ara endavant Urban Gas), amb domicili social al C/comtes de bell lloc 161 – 187 LOCAL 08014 Barcelona i el número del IVA: ES B66981317.

Urban Gas li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant, les “Condicions d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que Urban Gas podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que l’ús del lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, Urban Gas informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions d’ús serà rebuda i solucionada contactant amb Urban Gas a través de la adreça de correu electrònic: administracion@devel.instalaciones-gasnatural.com

1. Objecte

Urban Gas subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús. L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de “Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant Urban Gas el dret a modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot usuari, l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigents, de manera que si vostè no està d’acord que es disposa aquí, haurà d’abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

2. Serveis

A través del lloc web, Urban Gas, ofereix als usuaris informació sobre:

– Informació sobre l’equip professional d’Urban Gas amb descripció de mèrits acadèmics i científics de cada un dels professionals

– Darreres notícies del sector

– Promocions i ofertes vigents en els serveis d’Urban Gas

– Dades de localització

– Formulari per a la sol·licitud de cites

– Formulari de contacte per a consultes, suggeriments o sol·licitud de pressupostos

– Formulari anònim per a la realització d’enquestes de qualitat per tal de mesurar la satisfacció dels usuaris.

(Els anteriors seran en endavant els “Serveis”).

3. Privacitat i Tractament de Dades

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Urban Gas donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

4. Propietat Industrial i Intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualssevol altres elements inserits en el pàgina, que són propietat exclusiva d’Urban Gas i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a Urban Gas de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Urban Gas o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. Urban Gas és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el copyright i els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Urban Gas l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i Responsabilitats de l’Usuari del lloc web

L’Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web ja mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Urban Gas oa tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de Urban Gas, dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades d’Urban Gas, tercers proveïdors i altres usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets d’Urban Gas o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts.

i) En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

1) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

2) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

3) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

4) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

5) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

6) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

7) Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a Urban Gas oa tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

8) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.

9) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

10) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre el per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a Urban Gas qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, Urban Gas quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per Urban Gas.

6. Responsabilitats

Urban Gas no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

Urban Gas no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

Urban Gas podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús. Urban Gas no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

a) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d’Urban gas

b) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

c) abús indegut o inadequat del lloc web.

d) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors d’Urban Gas es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

Urban Gas exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Web. Així mateix, Urban Gas queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’usuari reclamat per Urban Gas dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a Urban Gas indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar Urban Gas enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

7. Hipervincles

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit d’Urban Gas

El lloc web d’Urban Gas inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D’acord amb això, Urban Gas no es responsabilitza del contingut d’aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers .

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. En relació als llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web es estableixes les següents prohibicions: (i) no podran donar a entendre que Urban Gas recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb Urban Gas, ni afirmar que Urban Gas ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius d’Urban Gas; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (v) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. Urban Gas podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web. Urban Gas no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. En conseqüència, Urban Gas, no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

8. Cookies

Urban Gas podrà utilitzar la tecnologia “galeta” al lloc web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari.

L’ús de galetes que realitzi Urban Gas en tot cas s’ajustarà a la normativa i l’Usuari podrà eliminar sempre, per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador. Cal tenir en compte que l’article 5.3 Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques (l’anomenada Llei de Cookies) permet que algunes galetes quedin exemptes del requisit d’obtenir el consentiment informat de l’usuari, si compleixen un dels següents criteris:

– Que la galeta s’utilitzi al sol tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació a través d’una xarxa de comunicacions electròniques

– En la mesura del que és estrictament necessari per tal que el proveïdor d’un servei de la societat de la informació presti un servei expressament sol·licitat per l’abonat o l’usuari “.

Gràcies a les cookies, resulta possible que Urban Gas reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre de entrades sense que això afecti la privacitat de l’usuari.

9. Durada i terminació

La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Urban Gas, podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, Urban Gas, anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

10. Declaracions i Garanties dels continguts web

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir, Urban Gas, no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

11. Força major

Urban Gas no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els jutjats corresponents al domicili d’Urban Gas

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, Urban Gas, procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

Les marques i logos són propietat dels seus respectius fabricants i empreses de serveis